TISP4xxxJ3 - 單一雙向閘流電流突波保護器

設備編號 資料表 封裝選項 續態電壓(V) Protection Voltage (V) Ratings for Lightning Surge Standards - IEC 61000-4-5 8/10 μs Ratings for Lightning Surge Standards - ITU-T K.20/45/21 5/310 us Ratings for Lightning Surge Standards - GR-1089-CORE 10/1000 us 保持電流 (mA) RoHS 規範 工程 工程文件
TISP4070J3 TISP4070J3
BJR
58 70 800 350 200 150 TISP4070J3
TISP4080J3 TISP4070J3
BJR
65 80 800 350 200 150 TISP4080J3
TISP4095J3 TISP4070J3
BJR
75 95 800 350 200 150 TISP4095J3
TISP4115J3 TISP4070J3
BJR
90 115 800 350 200 150 TISP4115J3
TISP4125J3 TISP4070J3
BJR
100 125 800 350 200 150 TISP4125J3
TISP4145J3 TISP4070J3
BJR
120 145 800 350 200 150 TISP4145J3
TISP4165J3 TISP4070J3
BJR
135 165 800 350 200 150 TISP4165J3
TISP4180J3 TISP4070J3
BJR
145 180 800 350 200 150 TISP4180J3
TISP4200J3 TISP4070J3
BJR
155 200 800 350 200 150 TISP4200J3
TISP4219J3 TISP4070J3
BJR
180 219 800 350 200 150 TISP4219J3
TISP4250J3 TISP4070J3
BJR
190 250 800 350 200 150 TISP4250J3
TISP4290J3 TISP4070J3
BJR
220 290 800 350 200 150 TISP4290J3
TISP4350J3 TISP4070J3
BJR
275 350 800 350 200 150 TISP4350J3
TISP4395J3 TISP4070J3
BJR
320 395 800 350 200 150 TISP4395J3
Please take a quick survey
網路調查  
Opt out

Bourns網路調查

請回答盡可能多的問題,1分代表非常糟,5分代表非常好。
在我們的網站上搜尋內容方便嗎?
您對網站的內容滿意嗎?
搜尋您所需內容的時間比您預計的要多還是要少?
您會向您的朋友或同事推薦我們的網站嗎?