TISP4xxxLx - 單一雙向閘流體突波保護器

Product Line TISP4xxxLx
設備編號 資料表 封裝選項 續態電壓(V) Protection Voltage (V) Ratings for Lightning Surge Standards - IEC 61000-4-5 8/10 μs Ratings for Lightning Surge Standards - ITU-T K.20/45/21 5/310 us Ratings for Lightning Surge Standards - GR-1089-CORE 10/1000 us 保持電流 (mA) RoHS 規範 工程 工程文件
TISP4P015L1N TISP4P015L1N SOT23-5
8 15 18 30 TISP4P015L1N Downloads
TISP4P020L1N TISP4P020L1N SOT23-5
12 20 18 10 TISP4P020L1N Downloads
TISP4P025L1N TISP4P025L1N SOT23-5
16 25 18 30 TISP4P025L1N Downloads
TISP4015L1 TISP4015L1 BJR
AJR
8 15 150 45 30 50 TISP4015L1 Downloads
TISP4030L1 TISP4030L1 BJR
AJR
15 30 150 45 30 50 TISP4030L1 Downloads
TISP4040L1 TISP4040L1 BJR
AJR
25 40 150 45 30 50 TISP4040L1 Downloads
TISP4070L3 TISP4070L3 AJR
58 70 125 50 30 150 TISP4070L3 Downloads
TISP4080L3 TISP4080L3 AJR
65 80 125 50 30 150 TISP4080L3 Downloads
TISP4090L3 TISP4090L3 AJR
70 90 125 50 30 150 TISP4090L3 Downloads
TISP4125L3 TISP4125L3 AJR
100 125 125 50 30 150 TISP4125L3 Downloads
TISP4145L3 TISP4145L3 AJR
120 145 125 50 30 150 TISP4145L3 Downloads
TISP4165L3 TISP4165L3 AJR
135 165 125 50 30 150 TISP4165L3 Downloads
TISP4180L3 TISP4180L3 AJR
145 180 125 50 30 150 TISP4180L3 Downloads
TISP4220L3 TISP4220L3 AJR
160 220 125 50 30 150 TISP4220L3 Downloads
TISP4240L3 TISP4240L3 AJR
180 240 125 50 30 150 TISP4240L3 Downloads
TISP4260L3 TISP4260L3 AJR
200 260 125 50 30 150 TISP4260L3 Downloads
TISP4290L3 TISP4290L3 AJR
230 290 125 50 30 150 TISP4290L3 Downloads
TISP4320L3 TISP4320L3 AJR
240 320 125 50 30 150 TISP4320L3 Downloads
TISP4350L3 TISP4350L3 AJR
275 350 125 50 30 150 TISP4350L3 Downloads
TISP4360L3 TISP4360L3 AJR
290 360 125 50 30 150 TISP4360L3 Downloads
TISP4395L3 TISP4395L3 AJR
320 395 125 50 30 150 TISP4395L3 Downloads
TISP4P035L1N TISP4P035L1N SOT23-5
24 35 18 30 TISP4P035L1N Downloads
Please take a quick survey
網路調查  
Opt out

Bourns網路調查

請回答盡可能多的問題,1分代表非常糟,5分代表非常好。
在我們的網站上搜尋內容方便嗎?
您對網站的內容滿意嗎?
搜尋您所需內容的時間比您預計的要多還是要少?
您會向您的朋友或同事推薦我們的網站嗎?