TISP4xxxMx - 單一雙向閘流體突波保護器

prodline_tisp
Obsolete 產品標記此符號為目前可提供,但不建議作新設計使用。
設備編號 資料表 封裝選項 續態電壓(V) Protection Voltage (V) Ratings for Lightning Surge Standards - IEC 61000-4-5 8/10 μs Ratings for Lightning Surge Standards - ITU-T K.20/45/21 5/310 us Ratings for Lightning Surge Standards - GR-1089-CORE 10/1000 us 保持電流 (mA) RoHS 規範 工程 工程文件
TISP4070M3BJ TISP4070M3BJ BJR
58 70 300 100 50 150 TISP4070M3BJ Downloads
TISP4080M3BJ TISP4080M3BJ BJR
65 80 300 100 50 150 TISP4080M3BJ Downloads
TISP4095M3BJ TISP4095M3BJ BJR
75 95 300 100 50 150 TISP4095M3BJ Downloads
TISP4115M3BJ TISP4115M3BJ BJR
90 115 300 100 50 150 TISP4115M3BJ Downloads
TISP4125M3BJ TISP4125M3BJ BJR
100 125 300 100 50 150 TISP4125M3BJ Downloads
TISP4145M3BJ TISP4145M3BJ BJR
120 145 300 100 50 150 TISP4145M3BJ Downloads
TISP4165M3BJ TISP4165M3BJ BJR
135 165 300 100 50 150 TISP4165M3BJ Downloads
TISP4220M3BJ TISP4220M3BJ BJR
160 220 300 100 50 150 TISP4220M3BJ Downloads
TISP4290M3BJ TISP4290M3BJ BJR
220 290 300 100 50 150 TISP4290M3BJ Downloads
TISP4360M3BJ TISP4360M3BJ BJR
290 360 300 100 50 150 TISP4360M3BJ Downloads
TISP4395M3BJ TISP4395M3BJ BJR
320 395 300 100 50 150 TISP4395M3BJ Downloads
TISP4090M3AJ TISP4090M3AJ AJR
68 90 300 100 50 150 TISP4090M3AJ Downloads
TISP4200M3AJ TISP4200M3AJ AJR
155 200 300 100 50 150 TISP4200M3AJ Downloads
TISP4220M3AJ TISP4220M3AJ AJR
160 220 300 100 50 150 TISP4220M3AJ Downloads
TISP4320M3AJ TISP4320M3AJ AJR
240 320 300 100 50 150 TISP4320M3AJ Downloads
TISP4240M3AJ TISP4240M3AJ AJR
180 240 300 100 50 150 TISP4240M3AJ Downloads
TISP4180M3BJ TISP4180M3BJ BJR
145 180 300 100 50 150 TISP4180M3BJ Downloads
TISP4250M3BJ TISP4250M3BJ BJR
190 250 300 100 50 150 TISP4250M3BJ Downloads
TISP4265M3BJ TISP4265M3BJ BJR
200 265 300 100 50 150 TISP4265M3BJ Downloads
TISP4300M3BJ TISP4300M3BJ BJR
230 300 300 100 50 150 TISP4300M3BJ Downloads
TISP4350M3BJ TISP4350M3BJ BJR
275 350 300 100 50 150 TISP4350M3BJ Downloads
TISP4070M3 TISP4070M3 AJR
58 70 300 100 50 150 TISP4070M3 Downloads
TISP4080M3 TISP4080M3 AJR
65 80 300 100 50 150 TISP4080M3 Downloads
TISP4095M3 TISP4095M3 AJR
75 95 300 100 50 150 TISP4095M3 Downloads
TISP4115M3 TISP4115M3 AJR
90 115 300 100 50 150 TISP4115M3 Downloads
TISP4125M3 TISP4125M3 AJR
100 125 300 100 50 150 TISP4125M3 Downloads
TISP4145M3 TISP4145M3 AJR
120 145 300 100 50 150 TISP4145M3 Downloads
TISP4165M3 TISP4165M3 AJR
135 165 300 100 50 150 TISP4165M3 Downloads
TISP4180M3 TISP4180M3 AJR
145 180 300 100 50 150 TISP4180M3 Downloads
TISP4200M3 TISP4200M3 BJR
155 200 300 100 50 150 TISP4200M3 Downloads
TISP4219M3 TISP4219M3 BJR
180 219 300 100 50 150 TISP4219M3 Downloads
TISP4240M3 TISP4240M3 BJR
180 240 300 100 50 150 TISP4240M3 Downloads
TISP4250M3 TISP4250M3 AJR
190 250 300 100 50 150 TISP4250M3 Downloads
TISP4265M3 TISP4265M3 AJR
200 265 300 100 50 150 TISP4265M3 Downloads
TISP4290M3 TISP4290M3 AJR
220 290 300 100 50 150 TISP4290M3 Downloads
TISP4300M3 TISP4300M3 AJR
230 300 300 100 50 150 TISP4300M3 Downloads
TISP4350M3 TISP4350M3 AJR
275 350 300 100 50 150 TISP4350M3 Downloads
TISP4360M3 TISP4360M3 AJR
290 360 300 100 50 150 TISP4360M3 Downloads
TISP4395M3 TISP4395M3 AJR
320 395 300 100 50 150 TISP4395M3 Downloads
TISP4400M3 TISP4400M3 BJR
300 342-400 300 100 50 150 TISP4400M3 Downloads
Please take a quick survey
網路調查  
Opt out

Bourns網路調查

請回答盡可能多的問題,1分代表非常糟,5分代表非常好。
在我們的網站上搜尋內容方便嗎?
您對網站的內容滿意嗎?
搜尋您所需內容的時間比您預計的要多還是要少?
您會向您的朋友或同事推薦我們的網站嗎?